Persoanele cu dizabilitati pot beneficia si de pensie de invaliditate (pensie de boala)

Voi toti cei ce aveti o dizabilitate si beneficiati de indemnizaţia pentru handicap, acordată în baza legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, stiati ca aveti dreptul si la pensie de invaliditate (pensie de boala), acordata în baza legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Astfel, legea 448/2006 republicată şi modificată, stabileşte în cuprinsul articolului 5, punctul 19 următoarele: „indemnizaţie lunară este prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi autonome şi favorizarea incluzi unii lor sociale”, iar articolul 58 din aceeaşi lege, alin- eatul 4 şi 5 stipulează că: „(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale. a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu han- dicap grav; 2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu han- dicap accentuat; b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handi- cap grav; 2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handi- cap accentuat; 3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu hand- icap mediu (5) Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la alin. (4) lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al co pilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.” Pe de altă parte, mai nou, în conformitate cu dispoziţiile Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoana cu dizabilitate poate beneficia şi de pensie de invaliditate. Articolul 68, alineatul 1 stabileşte: „Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca”. Insa înainte de a suferi modificări, articolul 73 impunea un stagiu minim de cotizare (de cel puţin 1 an pentru cei cu vârsta de până în 20 de ani mergând cu stagiul până la 27 ani pentru cei cu vârsta de 60 de ani). Situaţia era inechitabilă pentru că sunt oameni cu handicap din naştere sau după naştere dar la vârste frageînainte de a fi intrat în câmpul muncii, care datorită gravităţii afecţiunii nu au putut desfăşura nici o zi de activitate. O persoană cu dizabilitate, a sesizat Curtea Constituţională, reclamând tocmai această inechitate, respectiv neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului 73 alin.(1) şi art.74 din Legea 263/2010. Analizând, Curtea Constituţională a constatat: „Pierderea totală sau cel puţin a jumătate din capaci- tatea de muncă din cauza bolilor obişnuite şi a accidentelor care nu au legătură cu munca este un eveniment aleatoriu ce nu poate fi controlat de persoana în cauză, astfel încât stabilirea unei vârste şi a unui stagiu minim de cotizare de la care poate fi acordată pensia de invaliditate nu se justifică. Condiţiile pe care legiuitorul trebuie să le impună în acest caz trebuie să vizeze strict stagiul de cotizare deja realizat, astfel încât, indiferent de vârsta asiguratului, acesta să poată beneficia de o pensie de invaliditate potrivit contribuţiei realizate, în acest fel, pensia de invaliditate îşi păstrează natura juridică a unei prestaţii de asigurări sociale, nefiind transformată într-una socială. În caz contrar, persoana asigurată, de principiu, ar ajunge în situaţia în care, deşi şi-a pierdut total capacitatea de muncă, deci nu mai poate fi încadrată în muncă, să nu beneficieze de contribuţiile deja realizate decât la împlinirea vârstei standard de pensionare, odată cu acordarea pensiei pentru limită de vârstă. O asemenea persoană este exclusă, în acest caz, de la beneficiul acordării pensiei de invaliditate, ceea ce este inadmisibil. Aşadar, legiuitorul nu poate impune condiţii nerezonabile pentru persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza bolilor obişnuite şi a accidentelor care nu au legătură cu munca în privinţa acordării pensiei de invaliditate.” În final, Curtea Constituţională a admis excepţia, impunând emiterea unui act normativ modificator al legii 263/2010 privind sistemul public de pensii. Astfel, s-a născut legea 37/2013, publicată în Monitorul Oficial nr.131 din 12 martie 2013. În baza acestei legi, au fost aduse o serie de modificări legii 263/2010, după cum urmează: Articolul 76:Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare. Articolul 76: „Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. 1 (adică: „(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate”) în condiţiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta”. (2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74, respectiv: - accidente de muncă sau boli profesionale; - neoplazii, schizofrenie, SIDA; - elevii, studenţii sau ucenicii afectaţi în timpul practicii profesionale; - elevii şcolii militare, militarii în termen, militarii în prizonierat afectaţi în timpul stagiului; - participanţii la revoluţia din 1989. (3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un sta- giu potenţial, determinat ca diferenţa între stagiile de cotizare cerute de art. 58 („Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de gradul de handi- cap”) și 59 („Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare”) și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.” Legea 37/2013 a intrat în vigoare la 01.04.2013 Ceea ce ar trebui reţinut este faptul că pensia de invaliditate se va acorda indiferent de stagiul realizat, în toate cazurile în care beneficiarul a fost încadrat în grad de invaliditate. Aşadar,cei care vor fi încadraţi într-un grad de invaliditate de către medicul expert al asigurărilor sociale, vor putea beneficia de pensie de invaliditate. Ceea ce aveţi de făcut este să vă adresaţi Casei de Pensii în vederea acordării pensiei de invaliditate cu o serie de documente, respectiv: • cerere pentru înscrierea la pensie de invalidi- tate • decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale; • adeverinţa din care sa rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia (unde este cazul); • carnetul de muncă (original și copie) – dacă este cazul; • carnetul de asigurări sociale (original si copie); • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sec- toare de activitate – dacă este cazul; • livretul militar (original și copie); • diploma de studii (original și copie) și foaie matricolă (original și copie) sau adeverinţa din care să rezulte durata normală și perioada anilor de studii absolviţi la zi, precum și certificarea absolvirii acestora; • persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român; • adeverinţa privind sporurile și adaosurile regle- mentate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001- dacă este cazul; • adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale și/sau deosebite - dacă este cazul; • dovada certificării stagiului de cotizare; • dovada calităţii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decretului - Lege nr.118/1990 (certificat de luptător și brevet); • procură specială pentru mandatar (unde este cazul). (sursa:revista Impreuna)

date